Volver

Guía de boas prácticas do INAEM e prevención de riscos laborais

Ante o regreso á actividade escénica, a AAAG quere achegar unha serie de informacións sobre a prevención de riscos laborais e os protocolos a seguir:

A prevención dos riscos no ámbito do traballo é unha tarefa conxunta das partes da relación laboral, mais como sinala a Lei de prevención de riscos laborais (LPRL), no seu artigo 14.2 O empresario deberá garantir a seguridade e a saúde dos traballadores e traballadoras ao seu servizo en todos os aspectos relacionados co traballo. Esta lei, xunto ao Regulamento dos servizos de prevención (RSP) e outras normas que a desenvolven e complementan forman a base legal que rexe a prevención de riscos no traballo. Ao respecto dos dereitos e obrigas do empresariado e dos traballadores e traballadoras, achegamos unha guía moi clara publicada pola CIG que podedes consultar aquí.

Por outra banda o INAEM vén de publicarunha guía de boas prácticas para o reinicio das actividades escénicas e musicais, avalado polos Ministerios de Sanidade e Traballo http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:2abdb966-e394-457c-ba70-9cc0cad9f8ad/guia-buenas-practicas-reinicio-actividad-aaee-musica.pdf

Recomendámosvos a súa lectura, mais queremos sinalar un par de parágrafos:

Na páxina 3:

Cada institución, espacio escénico, operador, colectivo artístico o compañía deberá reevaluar los riesgos laborales(1) existentes en su lugar de trabajo y para la actividad artística, incorporando las medidas preventivas relativas al nuevo riesgo de contagio y transmisión por la Covid-19.

(1) En relación con la evaluación de riesgos, cabría señalar que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de cada empresa es quien debe realizarla y proponer, en consecuencia, las medidas preventivas que deban ser adoptadas...

Na páxina 5:

Cuando las medidas de distanciamiento social en el escenario durante el desarrollo del espectáculo no sean posibles, se aconseja seguir el siguiente procedimiento: el responsable de la producción, junto con la dirección artística, detallará las condiciones en que se desarrollará el espectáculo para que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales – en adelante SPRL – pueda realizar una evaluación de los riesgos derivados del mismo y proponer las medidas de seguridad necesarias.

En estos casos, con carácter previo al inicio de cada producción artística, se recomienda que en las evaluaciones de riesgos se incluya, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales –en adelante LPRL-, la realización al elenco artístico de reconocimientos médicos obligatorios en relación con la enfermedad provocada por la Covid-19 (2)

(2) En relación con la realización de reconocimientos médicos obligatorios, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 22 de la LPRL: El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

En resumo:

A empresa está obrigada a adaptar o seu plan de prevención ao risco de contaxio do COVID-19, reavaliando os riscos da actividade.

Os traballadores e traballadoras teñen dereito a recibir toda a información e a formación necesaria sobre os riscos do seu posto de traballo, sobre as medidas de protección e prevención aplicables e sobre os planos de emerxencia, e polo tanto a empresa está obrigada a proporcionarllas no momento de iniciar a relación laboral.

O traballador ou traballadora ten así mesmo dereito a recorrer á Inspección de Traballo se considera que as medidas adoptadas e os medios utilizados polo empresario non son abondo para garantir a seguridade e a saúde no traballo. A responsabilidade de controlar e vixiar o desenvolvemento e cumprimento das normas en materia Laboral e de Seguridade Social recae na Inspección de Traballo e Seguridade Social.